کارت شبکه HP Ethernet 1GB 4-port 331 FLR Adapter

ریال 0

پردازنده سرور Intel Xeon Processor E5-2620 v1

ریال 0

پردازنده سرور Intel Xeon Processor E5-2620 v2

ریال 0

پردازنده سرور Intel Xeon Processor E5-2620 v3

ریال 0

رم سرور HP 16GB PC3-10600R

ریال 0

رم سرور HP 16GB PC3-12800R

ریال 0

رم سرور HP 16GB PC3-14900R

ریال 0

پردازنده سرور Intel Xeon Processor X5650

ریال 0

پردازنده سرور Intel Xeon Processor X5670

ریال 0

فن سرور HP Hot Plug Fan For DL360p G8

ریال 0

فن سرور HP Hot Plug Fan For DL380p G8

ریال 0

کش رید کنترلر HP 512MB Cache For P420i FBWC

ریال 0

کش رید کنترلر HP 1GB Cache For P420i FBWC

ریال 0

باتری سرور HP FBWC Gen8

ریال 0

هیت سینک HP ProLiant DL360 G7

ریال 0

هیت سینک HP ProLiant DL380 G7

ریال 0

هیت سینک HP ProLiant DL360 G8

ریال 0

هیت سینک HP ProLiant DL380 G8

ریال 0

کیج هارد سرور HP G8 sff

ریال 0

هارد سرور HP 300GB SAS 6G 10K SFF

ریال 0

رم سرور HP 8GB PC3L - 10600R

ریال 0

ریل کیت HP ProLiant DL380 G8

ریال 0

کیج هارد سرور HP G8 LFF

ریال 0

کارت شبکه HP 10GB 2-port 530FLR - SFP

ریال 0

رم سرور HP 8GB PC3-12800E

ریال 0

رم سرور HP 32GB PC3-10600L

ریال 0

پردازنده سرور Intel Xeon Processor E5-2690 v1

ریال 0

رم سرور HP 8GB PC3-12800R

ریال 0